Waar staan we in het proces?

Het is online stil geweest, maar we hebben niet stilgezeten. Momenteel zijn we nog in gesprek met individuele en georganiseerde inwoners, grondeigenaren en bedrijven. Dit keer in kleinere groepen, thuis aan de keukentafel.

De resultaten van de verkenning verwoorden we in een rapportage. Het streven is dat deze in november 2021 besproken wordt door de gemeenteraad van Horst aan de Maas Na de zomer zal er een nieuwsbrief verschijnen met de informatie over bewonersbijeenkomsten.

Eerder hebben wij met u gedeeld dat we naar verwachting in juni nieuwe bewonersbijeenkomsten zouden organiseren. De afgelopen maanden hebben wij gesprekken gevoerd met grondeigenaren en direct omwonenden van de gebieden A73/Maaslijn en Mariapeel. Dit heeft meer tijd gekost dan verwacht. De nieuwe bewonersbijeenkomsten verwachten wij na de zomer in te plannen. Zodra exacte data bekend zijn, wordt dit met u gedeeld op de website en via de e-mail.

Drie zoekgebieden Horst aan de Maas

Niet het gehele verkenningsgebied is geschikt voor het plaatsen van windturbines. Als eerste is het van belang dat turbines niet te dicht bij woningen of in natuur (goudgroene zones) worden geplaatst. Daarnaast spelen afstanden tot snelwegen, hoogspanningslijnen en bijvoorbeeld gasleidingen een rol. Uit een eerste grove analyse blijken 3 gebieden mogelijk geschikt voor het plaatsen van windturbines.

Laat uw mening horen!

Wij zijn erg benieuwd naar uw mening! Niet alleen tijdens de informatiebijeenkomsten kunt u uw mening laten horen. Via de website hebben meer dan 100 mensen de vragenlijst ingevuld. Naast dat mensen aangeven wat ze vinden van een energieprojecten, geven ze ook aan onder welke voorwaarden het wel of niet zou kunnen. Of welke zorgen en mogelijkheden ze zien. Deel ook uw visie en laat uw mening achter! Ga om de vragenlijst in te vullen naar:

www.energielandschaphorstaandemaas.nl/vragenlijst

Kort: wat gaan we onderzoeken in de gebiedsverkenning?

Kort samengevat onderzoeken we de onderstaande vier punten in de gebiedsverkenning energielandschappen Horst aan de maas. De input op deze punten wordt verzameld en gaat in 2021 naar de gemeenteraad in Horst aan de Maas. Zij zullen dan een besluit nemen of en welke energieprojecten verder worden onderzocht.

Reacties omgeving – tot mei 2021

We hebben veel vragen, opmerkingen, zorgen en kansen ontvangen vanuit de omgeving. Twee punten kwamen veel aan de orde:

 • Ruimte voor Ruimte vanuit de Provincie Limburg heeft in het gebied rond Evertsoord potentiële grondposities. De impact en zorgen hierover zijn groot.
  De gemeente heeft bestuurlijk contact met de Provincie. De gemeente staat niet positief tegenover het initiatief van Ruimte voor Ruimte. De provincie neemt dit signaal serieus. Momenteel wachten we op de formele besluitvorming van de provincie.
 • Natuur/Landbouw en Recreatie – Het verkenningsgebied heeft verschillende functies. Zorgen over de verenigbaarheid en de gevolgen van een energielandschap op deze functies zijn groot. Niet alle gronden zijn geschikt voor het realiseren van een energielandschap. In en rondom Natura 2000 en goudgroene natuurgebieden kunnen geen zonnepanelen worden geplaatst. Daarnaast wordt bij de ontwikkeling van een energielandschap nadrukkelijk gezocht naar koppelkansen. Op welke manier kunnen functies worden gecombineerd? Op welke manier kan een energielandschap een “boost” geven aan het behoud en verbetering van de belangrijkste functies in het gebied?

We hebben veel vragen, opmerkingen, zorgen en kansen ontvangen vanuit de omgeving. De volgende punten kwamen meermaals naar voren:

 • Wordt er voldoende afstand gehouden van woningen?
  We zijn nu nog in een verkennende fase. Er zijn nog geen locaties of afmetingen bekend van windturbines, noch de afstanden tot woningen. Deze afwegingen zijn (mede) noodzakelijk om te kunnen bepalen of een windproject haalbaar is.
 • Is het niet mogelijk een windpark te ontwikkelen langs de A67/ bij Tradeport?
  De mogelijkheden gaan we de komende weken verder onderzoeken.

Wat is de ambitie vanuit het Kader Opwek Duurzame Elektriciteit?

In het verkenningsgebied Mariapeel is het de ambitie om een energielandschap te ontwikkelen middels zonne-energie. De totale ambitie voor het energielandschap bedraagt 275 ha zon. Eventuele mogelijkheden voor windenergie in de Mariapeel worden verkend, zodat een volledige afweging tussen zon en wind kan worden gemaakt.

De gemeente Horst aan de Maas wil in 2050 volledig zijn overgestapt naar duurzame energie en hiermee klimaatverandering tegengaan. Hierbij is het belangrijk dat wij als gemeente grip hebben op de realisatie van een duurzame energievoorziening en dat de opbrengsten hieruit zoveel mogelijk lokaal worden ingezet.

Dit Kader voor Opwek van Duurzame Elektriciteit (KODE) biedt inzicht in hoe wij als Horst aan de Maas tot 2030 omgaan met de realisatie van grootschalige opwek van zonne- en windenergie.

Terugblik: Eerste bijeenkomsten in maart

In maart zijn voor de twee verkenningsgebieden de eerste informatieavonden gehouden. Vanwege de geldende Corona-maatregelen waren de informatieavonden digitaal. We zijn verheugd dat de mensen de moeite hebben genomen deze bij te wonen.

Aantal aanmeldingen informatieavonden:

 • Bijeenkomst grondeigenaren A73/Maaslijn: 27
 • Bijeenkomst omwonenden A73/Maaslijn (17 maart 2021): 51
 • Bijeenkomst grondeigenaren Mariapeel: 80
 • Bijeenkomst omwonenden Mariapeel (22 maart 2021) : 58

Tijdens de informatieavonden hebben we stilgestaan bij de uitgangspunten, het doel en de werkwijze van de gebiedsverkenning. Daarnaast was een groot deel van de tijd gereserveerd voor het stellen van vragen.

Presentatie omwonenden A73/Maaslijn (17 maart 2021) klik hier

Presentatie omwonenden Mariapeel (22 maart 2021) klik hier